Obrázek pro přepnutí do české verze
Přepnutí do anglické verze

Domluvte si nezávaznou schůzku!

 

Co můžete díky konzultaci získat?

      • přehled o finanční a časové náročnosti vašeho záměru
      • všeobecný přehled o technologiích pro dům
      • konzultace vašich nápadů
      • nezávislou radu ohledně koupě pozemku

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat. Děkujeme.

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky od firmy Rakoprojekt dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Rakoprojekt, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Rakoprojekt a uživatelem. Rakoprojekt zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, projekční a stavební činnost, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a Rakoprojekt, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat Rakoprojekt mailem zaslaném na adresu: info@rakoprojekt.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

RAKOPROJEKT s.r.o. | info@rakoprojekt |  +420 776 317 266 | facebook | instagram